20. October 2015

Dielne


Vo všetkých dielňach sa práca prispôsobuje jednotlivým postihnutiam detí.

VÝTVARNÁ DIELŇA

Nevidiaci

• uprednostňujú sa manuálne činnosti, využívajú hmat, ktorý je v ich živote dominantný.
• najčastejšie sa využíva práca s modelovacím materiálom, akým je plastelína, guličková hmota, modelovacia hlina
• častou činnosťou je vyfarbovanie kontúr, vytvorených farbami na sklo
• obľúbenou a častou činnosťou je koláž, nalepovanie materiálov na daný podklad, čím vznikne trojrozmerný výrobok.

Downov syndróm

• deti s týmto postihnutím majú problémy so strihaním po čiare, potrebujú pri práci pomoc, predstavivosť a fantázia je na veľmi nízkej úrovni
• dokážu vyfarbiť, nalepiť väčšie kúsky papiera

Mentálna retardácia

• tieto detí majú veľmi slabú fantáziu, reagujú na jednotlivé pokyny, pretože samé nedokážu skoro nič vytvoriť. Odsledujú demonštráciu a pracujú podľa pokynu.

DMO, telesný postih

• trasené pohyby rúk a zlá jemná motorika rúk sťažuje deťom prácu
• prejavujú sa problémy pri skladaní, ohýbaní a lepení

Hyperaktivita

• deti s týmto postihnutím nevydržia dlhšie pri jednej činnosti, vyžadujú si neustálu pozornosť a preto sa pri práci vyžaduje neustále striedanie výtvarných činností

POHYBOVÁ DIELŇA

Nevidiaci

• ich pohybové aktivity sú spojné s neustálym doprovodom a slovným komentárom asistenta
• nakoľko ich orientačné schopnosti sú obmedzené, ich pohyby sú neisté a nekoordinované .Sú schopní zvládnuť len veľmi jednoduché pohybové činnosti

Downov syndróm

• pracujú veľmi energicky, ich pohyby je nutné usmerňovať
• dokážu pracovať podľa pokynov
• radi sa zapájajú do činností vyjadrujúcich rýchlosť, akčnosť a spontánnosť

Mentálna retardácia

• prejavujú sa zvýšenou pohybovou aktivitou, no ich prejavy nekoordinované, až rušivé
• často sa dajú ovplyvniť vonkajšími podnetmi, ktoré ovplyvňujú požadovaný výkon.
• je potrebné ich prejav neustále usmerňovať

DMO, telesný postih

• deti s týmto postihom sú prevažne na invalidných vozíčkoch
• samotný pohyb je ovplyvnený rozsahom postihnutia
• zvládajú pohyby hlavne pomocou rúk
• ich pohyby sú nkoordinované, často iba náznakové
• tieto deti sú veľmi snaživé a v maximálnej miere sa zapájajú do pohybových činností

Hyperaktivita

• deti nedokážu zotrvať dlhšie pri jednej pohybovej aktivite
• činnosti treba neustále striedať
• často pôsobia rušivo
• je dobré poveriť ich konkrétnou zodpovednou úlohou

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

• je úzko spojená s pohybovou zložkou. Dokážu veľmi tvorivo reagovať na témy im v živote veľmi blízke, ktorým rozumejú
• tvorivosťou vynikajú prevažne deti s DMO, ktorých rozumové schopnosti nie sú narušené a prevyšujú ich pohybové schopnosti
• dokážu sa naučiť text, improvizovať a viesť dejovú líniu v predstaveniach
• táto výchova je náročná pre nevidiace deti, deti s MR a Downovým syndrómom