8. October 2015

Stružielka


Stružielka je regionálne špecializované vzdelávacie zariadenie pre zdravotne postihnuté deti a mládež.

Slovo „ stružielka“ znamená v kysuckom nárečí dláto ľudových rezbárov, ktorí dokázali jemným citlivým spôsobom tvarovať drevo a dodávať mu vnútorný život. Túto symboliku preberá aj samotná Stružielka, ktorá formuje, opracováva, tvaruje a preniká do života detí, ktoré nemajú v živote toľko šťastia ako ostatní.

Stružielku počas roka navštevujú deti s rôznymi druhmi ochorenia ako sú autizmus, Downov syndróm, mentálna retardácia, poruchy správania, poruchy reči, DMO, epilepsia, LMD, alergie a ďalšie.

Stretávajú sa raz do týždňa a pracujú v jednotlivých odboroch detskej terapie pomocou umeleckých postupov:

psychoterapia – skupinová a individuálna liečba slovom a rôznymi neverbálnymi technikami

arteterapia – skupinová terapia s využívaním rôznych výtvarných techník

muzikoterapia – terapia zameraná na spev a jednoduché pohybové hry so spevom

dramatická výchova – skupinová terapia, ktorá využíva detskú dramatickú tvorivosť, improvizáciu
a bezprostrednosť

logopédia – individuálna náprava reči

pohybová terapia – liečba zameraná na pohyb a tanec

Každé dieťa navštevujúce Stružielku má svoj vlastný hendikep a vyberá si tie postupy, ktoré zvládne, pomôžu mu rozvinúť jeho osobnosť a nájdu si v nich svoje uplatnenie. V spoločností ostatných takmer rovnocenných detí sa cítia slobodne, príjemne a nepociťujú ľútostivé pohľady okolia. Na rôznych vystúpeniach pre verejnosť odhalia svoje vnútro, neraz prekonajú svoje sily a ukážu ostatným, že aj napriek svojmu hendikepu aj oni môžu byť šťastní.

Správa o činnosti OZ Stružielka za školský rok 2015/2016 pdf